A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường - Năm học 2019 - 2020

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT TÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /QĐ-THTTTD

                   Tân Dân, ngày 04 tháng 9 năm 2019

                                                   

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TÂN DÂN

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ vào tình hình đội ngũ của trường Tiểu học Thị trấn Tân Dân năm học 2019-2020;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trường Tiểu học Thị trấn Tân Dân năm học 2019-2020 như sau: (đính kèm bảng phân công nhiệm vụ).

Điều 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

Điều 3. Các tổ Văn phòng, tổ Chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                     Chu Thị Yến

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH TT TÂN DÂN

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-THTTTD ngày 01/9/2019  của Hiệu trưởng Trường TH TT Tân Dân)

I. Lãnh đạo nhà trường

1. Bà Chu Thị Yến - Hiệu trưởng:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi mặt hoạt động của nhà trường;

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó (theo năm học); đề xuất bổ sung các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CBGV, NV

- Trưởng Ban các cuộc vận động các phong trào thi đua; Ban thực hiện QCDC trong nhà trường;

- Chỉ đạo công tác thực hiện chế độ chính sách đối với CBGVNV và HS.

- Công tác bổ sung, tu sửa CSVC, xây dựng trường chuẩn Quốc gia; tài chính, tài sản nhà trường; công tác XHHGD.

- Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Đánh giá, xếp loại cán bộ QL, giáo viên, nhân viên; đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GVTH;

- Công tác tuyển sinh lớp 1; xét hoàn thành chương trình tiểu học.

- Thực hiện 3 công khai theo quy định.

- Chỉ đạo và phối hợp tổ chức hoạt động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (CĐCS, Hội đồng trường, Ban Đại diện CMHS, Đoàn Thanh niên; Đội TNTP HCM, Chi Hội Khuyến học, Chi Hội Chữ Thập đỏ,…). Chỉ đạo việc xây dựng Truyền thống nhà trường.

- Trưởng ban biên tập Website của trường; kiểm duyệt bài trước khi đăng Web và gửi đi các cấp.

- Trưởng ban kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện nhà trường

- Chỉ đạo hoạt động tổ văn phòng; xây dựng 1 số KH và chỉ đạo các Phó HT và các đoàn thể xây dựng kế hoạch;

- Chỉ đạo công tác BHYT, BHTT của HS và GV;

- Sinh hoạt tổ chuyên môn lớp 1. Ký duyệt học bạ HS toàn trường.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng, tổ CM, GVCN lớp, điều phối công việc giữa các Phó Hiệu trưởng.

- Ký duyệt sổ chủ nhiệm toàn trường; kiểm tra sổ họp của các tổ trưởng chuyên môn;

- Dạy cho tổ trưởng tổ 1 (2 tiết/tuần)

- Chủ tài khoản.

- Đối ngoại, phát ngôn.

2. Ông Hà Đình Hoè - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công. Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

- Chủ tịch Hội động trường.

- Phụ trách công tác PC, chống mù chữ.

- Trưởng ban ATGT, phụ trách công tác truyền thông hộ gia đình;

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ, bồi dưỡng thường xuyên.

- Phụ trách bếp ăn bán trú.

- Phụ trách chuyên môn khối 4+5, Ký lịch báo giảng, kế hoạch trải nghiệm của giáo viên tổ 4-5, Ký kiểm tra hồ sơ đánh giá các lớp 4+5. Phụ trách ra đề, duyệt đề kiểm tra - đáp án khối lớp 4+5.

- Phụ trách công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường của tổ 4-5, dạy cho tổ trưởng tổ 4+5 (4 tiết/tuần); chịu trách nhiệm về số lượng và duyệt bài viết về trải nghiệm và sinh hoạt chuyên môn của GV tổ 4-5 trước khi gửi đến Hiệu trưởng. Sinh hoạt tổ 4+5;

- Phụ trách GDTC-Y tế trường học, lao động vệ sinh, các câu lạc bộ TDTT của HS; Cùng với BGH phụ trách bể bơi,

- Phụ trách công tác UDCNTT, phần mềm phổ câp online, phần mềm quản lý học sinh.

- Tham gia cùng với Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên  theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Cùng với Hiệu trưởng tổ chức phân công chuyên môn giáo viên và phối hợp với đ/c Trần Thị Hương Vân bố trí thời khóa biểu.

- Xây dưng kế hoạch và làm báo cáo gửi các cấp lĩnh vực mình phụ trách.

- Hoàn thiện hồ sơ theo năm học thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách để nộp về văn thư lưu trữ, phục vụ công tác tự đánh giá.

- Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

- Làm các công việc khác do hiệu trưởng phân công.

2. Bà Trần Thị Hương Vân - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công. Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

- Phụ trách chuyên môn khối 1, 2+3, Phụ trách công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường của tổ 1, 2+3; dạy cho TT tổ 2-3 (4 tiết/tuần); chịu trách nhiệm về số lượng và duyệt bài viết về trải nghiệm và sinh hoạt chuyên môn của GV tổ 1,2+3 trước khi gửi đến Hiệu trưởng. Sinh hoạt tổ 2+3;

- Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp, nề nếp học sinh, Trải nghiệm sáng tạo của nhà trường

- Phụ trách công tác khảo thí kiểm định chất lượng; xây dựng trường CQG;

- Phụ trách chỉ đạo các câu lạc bộ học sinh năng khiếu về văn hóa;

- Phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật, GD năng lực, phẩm chất học sinh, kỹ năng sống  (Poki) cho học sinh; Cùng với BGH phụ trách bể bơi;

- Phụ trách thư viên, thiết bị đồ dùng; xây dựng kế hoạch chuyên môn hàng tháng, thống kê báo cáo.

- Công tác văn thể, xã hội: công tác văn hóa, văn nghệ, TDTT; trang trí trường, lớp; theo dõi chỉ đạo các phong trào vận động quyên góp, ủng hộ; xét học bổng; công tác khuyến học.

- Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn khối lớp 1, 2+3; ký duyệt lịch báo giảng, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch trải nghiệm của tổ1, 2+3;

- Chỉ đạo phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp"; các cuộc thi do huyện đoàn hoặc các cơ quan khác phối hợp; Phụ trách việc GV bồi dưỡng HS chưa đạt chuẩn KT, KN các khối lớp;

- Phụ trách chỉ đạo công tác Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Cùng với đ/c Hà Đình Hoè phụ trách việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Bồi dưỡng thường xuyên và phần mềm quản lý học sinh;

- Tham gia cùng với Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Phụ trách ra đề, duyệt đề kiểm tra - đáp án khối lớp 1+2+3, Cùng với Hiệu trưởng tổ chức phân công chuyên môn giáo viên và phối hợp với đ/c Hà Đình Hoè bố trí thời khóa biểu.

- Phụ trách chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ nhà trường và công tác báo cáo thống kê theo quy định; Làm báo cáo tháng gửi PGD.

- Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc chung của nhà trường khi hiệu trưởng giao và uỷ quyền.

- Thực hiện các công việc khác do hiệu trưởng phân công.

II. Giáo viên:

1. Tổ trưởng - tổ phó :

- Tổ 1: bà Phạm Thị Hà-Tổ trưởng; bà Nguyễn Tố Thanh-Tổ phó

- Tổ 2-3: bà Nguyễn Thị Hằng-Tổ trưởng; bà Dương Thị Luật-tổ phó

- Tổ 4-5: bà Nguyễn Thị Hoa-Tổ trưởng; bà Nguyễn Thị Hiền-tổ phó

Nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý tổ theo chức năng và quyền hạn của tổ trưởng (Theo quy định của Điều lệ  trường Tiểu học).

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác phù hợp kế hoạch  nhà trường, của ngành;

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường .

- Thực hiện các chuyên đề, triển khai các Nghị quyết, các Quyết định của Ngành, của Phòng, của Trường.

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Báo cáo thống kê theo định kì công tác chuyên môn về BGH cũng như Phòng, Sở GD;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo lịch. Có kế hoạch theo dõi, phụ đạo học sinh còn hạn chế về học tập .

- Triển khai và tổ chức cho giáo viên viết bài về hoạt động của tổ gửi về ban biên tập để đăng tải trên website nhà trường (theo phân công) .

- Cuối mỗi tháng, viết 01 tin bài về hoạt động của tổ mình trong tháng gửi về Hiệu trưởng.

- Thực hiện công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp

Khối lớp 1:

- 1A: Lê Thị Bình; 1B:  Phạm Thị Hà;

- 1C: Lê Thị Quý; 1D: Nguyễn Tố Thanh

Khối lớp 2:

- 2A: Nguyễn Thị Hằng;  2B: Nguyễn Thị Mỹ Linh; 

- 2C: Hoàng Thị Lành;  2D: Hà Thị Đã; 2E: Nguyễn Thị Toàn

Khối lớp 3:

- 3A: Chu Thị Hiển;   3B: Hoàng Văn Đức;

- 3C: Hà Thị Hoà ;     3D: Dương Thị Luật;

Khối lớp 4:

- 4A: Đỗ Thị Đức; 4B: Nguỵ Thị Hường;

- 4C: Nguyễn Thuý Phương; 4D: Nguyễn Thị Hoa.

Khối lớp 5:

- 5A: Hà Thị Thuỷ; 5B: Nguyễn Đức Thăng;

- 5C: Nguyễn Thị Thuỷ; 5D: Nguyễn Thị Hiền.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn và những quy định của người giáo viên.

- Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục, tiếp phụ huynh học sinh theo giờ quy định.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm và công tác xã hội hoá giáo dục.

- Giáo dục học sinh lớp mình phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các  hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

- Quan tâm và giáo dục học sinh cá biệt, học sinh khó khăn về học tập, học sinh khuyết tật, học sinh diện chính sách.

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng lớp mình chủ nhiệm.

-  Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh thường xuyên và định kỳ. Đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh hoàn thành chương trình lớp học, phải kiểm tra lại, hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định hiện hành;

- Thực hiện một số công việc khác khi hiệu trưởng phân công;

3. Giáo viên dạy các môn chuyên

- Đồng chí Hà Tuấn Anh: Tiếng Anh K5 + 3C,3D; Phụ trách CLB tiếng Anh K5;

- Đồng chí Trần Thị Hiền: Tiếng Anh K4 + 3A,3B; Phụ trách CLB K3,4;

- Đồng chí Nguyễn Lan Phương: Âm nhạc K3,5+ 1C,1D + thể dục, đạo đức K1; Phụ trách CLB văn nghệ.

- Đồng chí Phan Thị Hợi: Âm nhạc K2,4+ 1A,1B + thể dục, đạo đức; Phụ trách CLB văn nghệ;

- Đồng chí Hoàng Thị Phương: Mỹ thuật K1-5; Phụ trách CLB mỹ thuật.

- Đồng chí Nguyễn Tiến Anh: Tin học K3-5, Phụ trách CLB tin học; phụ trách kỹ thuật phòng máy tính và hệ thống máy tính trong nhà trường;

- Đồng chí Phan Văn Thảo: Thể dục K1-5; Phụ trách một số CLBTDTT;

Nhiệm vụ cụ thể :

- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Nâng cao tinh thần vai trò trách nhiệm công việc được giao. Tổ chức có hiệu quả thời gian trên  lớp. Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

- Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khóa biểu, nội dung chương trình do Bộ GD quy định.

- Có ý thức tự học, dự giờ thăm lớp và giáo dục học sinh.

- Vào bảng tổng hợp, sổ liên lạc điện tử và báo cáo chất lượng đúng hạn, chính xác trung thực.

- Nghỉ dạy, đổi tiết hoặc nhờ dạy phải báo cáo và được đồng ý của Hiệu trưởng,

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về phụ đạo HS yếu, chỉ tiêu được giao và chất lượng giáo dục, công việc do mình phụ trách.

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng phương pháp dạy học mới, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Nhân viên :

4.1. Bà Nguyễn Thị Hậu - Kế toán- TT tổ VP có nhiệm vụ :

- Quản lý tổ theo chức năng và quyền hạn của tổ trưởng (Theo quy định của Điều lệ nhà trường).

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt tổ Văn phòng 1lần/tháng và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

- Tham gia đánh giá thi đua, xếp loại viên chức trong tổ.

- Giúp hiệu trưởng lên kế hoạch thu chi tài chính trong nhà trường.

- Hoàn thành nhiệm vụ kế toán đơn vị.

- Kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu, tham mưu với hiệu trưởng trong công tác phân phối công khai, sử dụng nguồn ngân sách đã được cấp.

- Thanh quyết toán chính xác rõ ràng các loại quỹ theo đúng Luật tài chính.

- Thực hiện báo cáo kết quả công khai tài chính theo quy định;

- Thực hiện phụ trách tiền lương, lĩnh lương (qua thẻ ATM) và các khoản phụ cấp lương bảo hiểm đúng quy định.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm GV, HS .

- Cùng Hiệu trưởng thống kê báo cáo về CSVC cũng như biểu mẫu báo cáo của ngành.

- Quản lý hồ sơ công chức - viên chức trong nhà trường. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường khi cần tiếp cận hồ sơ của CB-GV-CNV nhà trường phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

- Phụ trách công tác vệ sinh văn phòng, phòng Hiệu trưởng;

- Làm một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

4.2. Bà Nguyễn Thị Thảo - nhân viên Thư viện kiêm công tác thiết bị, đồ dùng.

* Phụ trách thư viện:

- Thực hiện nghiêm túc các qui định, qui trình về nghiệp vụ thư viện. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện. Đảm bảo các nội qui, qui định về cho mượn và trả sách.

- Tham gia học tập nghiệp vụ và thi công tác thư viện do cấp trên tổ chức.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện.

- Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức phong phú, phù hợp; đảm bảo cung ứng cho giáo viên, học sinh các loại sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo, tạp chí và các loại hình tài liệu khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

- Lên lịch cho giáo viên và học sinh mượn SGK và tài liệu để dạy và học.

- Cùng với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch duy trì bề vững thư viện cũng như huy động tham gia của cộng đồng vào công tác xây dựng thư viện.

- Phụ trách công tác vệ sinh văn phòng, phòng Hiệu trưởng

*Phụ trách thiết bị - đồ dùng :

- Thực hiện nghiêm túc các qui định, qui trình về nghiệp vụ phụ trách thiết bị giáo dục. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản, thiết bị. Đảm bảo các nội qui, qui định về cho mượn đồ dùng dạy học.

- Xây dựng kế hoạch kiểm kê đồ dùng dạy học, lập tờ trình mua sắm bổ sung.

- Có lịch cho mượn đồ dùng dạy học trong tuần dán tại phòng thiết bị.

- Cùng Ban giám hiệu, các tổ trưởng theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của GV.

- Vệ sinh, an toàn, đảm bảo tính Sư phạm khi sử dụng đồ dùng giảng dạy.

- Chuẩn bị và hướng dẫn lắp ráp đèn chiếu khi giáo viên thực hiện giảng dạy giáo án điện tử.

- Làm một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

4.3. Ông Nguyễn Văn Quảng - Nhân viên y tế kiêm văn thư

* Phụ trách y tế trường học

- Xây dựng kế hoạch y tế trường học theo tuần, tháng, năm. Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh. Đề xuất mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định. Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ y tế; Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

- Tham mưu với Phó Hiệu trưởng phụ trách để trình Hiệu trưởng về công tác vệ sinh - y tế học đường và "An toàn học đường".

- Cùng Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra bếp ăn bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn.

- Điều hành máy lọc nước và cung cấp nước uống cho các lớp.

* Nhiệm vụ văn thư :

- Vệ sinh phòng Phó HT + văn phòng, Cập nhật, lưu trữ các báo cáo đi, đến vào sổ; nộp báo cáo bản giấy về cấp trên theo yêu cầu.

- Làm một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

5. Các nhiệm vụ kiêm nhiệm khác:

5.1. GV kiêm thư ký hội đồng: Bà Lê Thị Bình

- Giúp hiệu trưởng chuẩn bị các cuộc họp hàng tháng, theo dõi toàn bộ các hoạt động giáo dục cụ thể là:

+ Ghi chép biên bản các cuộc họp đơn vị, cuộc họp các hội đồng do Hiệu trưởng chủ trì. Dự thảo nghị quyết, các báo cáo công tác chung của nhà trường, dự thảo các quyết định do hiệu trưởng ban hành.

+ Theo dõi số liệu học sinh hàng tháng, tổng hợp kết quả khen thưởng - kỷ luật công chức, học sinh. Thực hiện các mẫu thống kê tổng hợp của nhà trường (thi đua, kỷ luật, kết quả xếp loại học sinh), thông báo kế hoạch công tác hàng tuần và công tác đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng.

+ Làm nhiệm vụ thông tin khoa học và phát đi, thu về các tín hiệu thông tin cần thiết về chuyên môn. Giúp hiệu trưởng chỉ đạo kịp thời các công việc trên.

5.2. GV kiêm nhiệm thủ quỹ: bà Nguỵ Thị Hường.

- Thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi.

- Hàng tháng tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng.

- Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt.

6. Nhân viên Bảo vệ: Ông Nguyễn Văn Đông

- Làm việc theo nội quy và quy định của trường, phải bảo vệ 24/24 h.

-  Ngắt, đóng điện, đèn, quạt theo quy định.

- Thường xuyên tham mưu với Hiệu trưởng về công tác An ninh trường học, cảnh quang môi trường, PCCC, Phòng chống lụt bão...

- Quản lí và bảo vệ toàn bộ tài sản của giáo viên, khách, học sinh khi tham gia tại nhà trường. Trong giờ hành chính, không để phụ huynh tùy tiện chạy xe vào trường, tăng cường trực cổng trường vào đầu và cuối giờ học mỗi buổi.

- Mất tài sản phải bỗi thường bằng tiền hoặc hiện vật theo giá hiện hành.

- Chăm sóc cây cảnh, cắt cỏ, tu sửa nhỏ các công trình, phục vụ dạy và học, công trình vệ sinh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.

7. Lao công

Phụ trách công việc nhà vệ sinh giáo viên, học sinh đảm bảo đúng các yêu cầu về vệ sinh học đường, tiêu hủy rác hàng ngày.

Thực hiện công tác vệ sinh khác do Hiệu trưởng phân công.

III. Phụ trách đoàn thể:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch CĐCS - Phó Chủ tịch HĐTĐ

- Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn quy định, theo phân công của Bí thư chi Bộ và Công đoàn cấp trên.

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, quy tụ đoàn viên tạo thành khối đoàn kết nhất trí cao trong nhà trường.

- Tổ chức Đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động theo yêu cầu của nhà trường, chi bộ và Công đoàn cấp trên.

- Giới thiệu Đoàn viên Công đoàn ưu tú bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng và xem xét kết nạp.

- Phụ trách công tác thi đua của đơn vị.

2. Ông Nguyễn Trung Hải - Tổng phụ trách Đội.

- Phụ trách công tác Đội (Lên kế hoạch năm, học kỳ, từng tháng, từng tuần, lên kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cho từng khối lớp). Triển khai các hoạt động Đội trong nhà trường. Phụ trách một số câu lạc bộ TDTT, dạy đủ số tiết theo hạng trường;

- Tổ chức, quản lý các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và kết hợp tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Quản lí, tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá nền nếp học sinh.

- Điều hành các buổi chào cờ, nhận xét hoạt động thi đua dưới cờ.

- Chỉ đạo Đội nghi thức hoạt động. Tổ chức kết nạp đội viên .

- Theo dõi tổng hợp thi đua hàng tuần, hàng tháng, giữa các chi Đội.

- Phụ trách bồi dưỡng đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

- Thực hiện tốt các phong trào do ngành hoặc Hội đồng Đội huyện phát động. Bàn giao học sinh về nghỉ hè cho Đoàn thị trấn;

- Triển khai và tổ chức cho học sinh viết bài về hoạt động của chi đội, liên đội gửi về ban biên tập để đăng tải trên website nhà trường và gửi đi huyện Đoàn, Phòng GD.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

IV. Nhiệm vụ của công chức, viên chức  nhà trường:

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn nghiệp vụ, đúng quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử và những quy định của người CBCCVC.

- Cần tạo nên sự hoà hợp, phát huy quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong nhà trường. Tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, luôn phát huy năng lực: năng động, sáng tạo, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tích cực xây dựng nhà trường theo kế hoạch, thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đề ra, xây dựng cơ quan văn hóa, duy trì và phát huy cao về thành tích thi đua. Tạo mối quan hệ gần gũi, thân mật trong cộng đồng, phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, quần chúng.

- Dân chủ tập trung, có trách nhiệm trong xây dựng nhà trường, đảm bảo đoàn kết nội bộ, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Luôn tôn trọng giúp đỡ rèn luyện học sinh học tập đạt kết quả cao.

- Xây dựng phong cách nhà giáo văn minh lịch sự, luôn mang tính sư phạm ở mọi nơi, mọi lúc. Mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

* Chú ý:

Mọi GV, CNV và học sinh trong trường có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường Tiểu học. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước Nhà trường và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.

Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (sẽ có QĐ bổ sung).

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Phòng GD&ĐT;

- Các Phó HT;                                                

- Tổ CM, GV,NV;                                                                                     

- Lưu: VT.                                                         

                     HIỆU TRƯỞNG              

                                                                                                                 ( Đã ký)

 

 

Chu Thị Yến

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết