Đẹp sao đất nước như bài thơBiển xanh thấp thoáng bao cánh buồm...